• VietAccepted

Cách viết Introduction IELTS Writing Task 1 đơn giản và hiệu quả

Hướng dẫn

Đọc đề bài và khoanh tròn lại các key words chính nhất mà sẽ cần paraphrasing


Mẫu câu để viết

The line graph illustrates

The pie chart compares

The tables compare

Thay vì dùng chữ shows khá lá đơn giản, các bạn nên sử dụng “illustrates” và “compares” thì sẽ tốt hơn


Nếu các biểu đồ cho một khoảng gian, có thể paraphrasing theo các cách như sau

Cách 1: From 1990 to 2000

Cách 2: In the period from 1990 to 2000

Cách 3: over a 10-year period, beginning from 1990

Cách 4: over a 10-year period from 1990 t0 2000

Cách 5: at 10-year intervals between 1990 and 2000

Nếu biểu đồ liên quan đến phần trăm, nên paraphrasing sử dụng các cấu trúc sau

Cách 1 – the percentage of …

Cách 2 – the proportion of …

Cách 3 – the rate of …

Nếu biểu đồ liên quan đến số lượng (amount/ number of) thì paraphrase sử dụng các cấu trúc sau:

Cách 1: the number of … which …. spend

Cách 2: the amount of … spent …by

Cách 3: how much …was spent by …


Ví dụ thực hành:


The graph below shows the consumption of fish and some different kinds of meat in a European country between 1979 and 2004.


  • Shows = illustrates/ compares

  • Consumption of fish and some different kinds of meat

–>  Consumption of four different types of food

–> Amount of four different types of food consumed by …

  • European country = European nation

  • Between 1979 and 2004 = From 1979 to 2004 =  in a period from 1979 to 2004

The graph shows the amount of money spent on books in Germany, France, Italy and Austria between 1995 and 2005. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.  


Shows = compares/ illustrates

Amount of money spent on books

–> Spending on books

–> Expenditure on books

in Germany, France, Italy and Austria = In four different countries

Austria between 1995 and 2005

–> From 1995 to 2005

–>Over a 10-year period from 1995 to 2005


Internet Users as percentage of population 
Percentage of population

–> Percentage of people

USA, Canada, Mexico = in three different countries

Internet users =  users of the Internet =  people who used the Internet

giai đoạn thời gian 1999 đến 2009 = between 1999 to 2009 =  From 1999 to 2009 =  over a 10-year period from 1999 to 2009


The division of household tasks by gender in Great Britain. 
Số liệu so sánh: number of minutes / how much time each day was spent on ….by….

By gender = men and women

Có nhiều groups khác nhau=various / different household tasks/ chores/ activities

Number of minutes which men and women spend each day on various household chores

Number of minutes spent each day by men and women on different household tasks

How much time each day was spend on various household chores by men and women


The chart below shows the amount of leisure time enjoyed by men and women of different employment status.
Shows = illustrates/ compares

The amount of leisure time enjoyed by men and women

Leisure time = free time

The amount of = The number of hours of leisure time per week = how much leisure time per week was spent …

Different employment status = five different categories/ groups

By sex = by males and females

74 views

Recent Posts

See All

Bài tập viết câu tiếng Anh

Hello mọi người Tài liệu này tổng hợp 70 câu trong bài thi CAE (bài thi Advanced - level C1) của Cambridge cho phần Key Word Transformation. Mặc dù bài thi IELTS không có phần thi này nhưng kỹ năng vi

©2018 by IELTS VietAccepted. Proudly created with Wix.com