• VietAccepted

Chiến lược nói gì cũng trúng cho IELTS Speaking Part 2

Updated: Dec 13, 2019

Một số ideas tủ để sử dụng cho dạng bài Speaking Part 2 khi nói về một người nào đó. Các bạn hãy nhớ rằng chúng ta hoàn toàn co quyền “fake” khi trả lời câu hỏi. Examiners chỉ muốn test khả năng nói tiếng Anh và từ vựng của chúng ta, chưs không phải test câu chuyện có thật hay không.


* Người mình admire/ business leader/ famous person/


Có thể chọn Mai Kieu Lien (CEO of Vinamilk, one of the biggest dairy firms in Vietnam) or Sheryl Sandberg, COO of Facebook, one of the biggest social networks … (–> cấu trúc one of the biggest Noun) sẽ là cấu trúc để lấy điểm cao hơn.


Her journey to climb up the corporate ladder to become one of the most prominent/ influential executives is truly admirable. Her non-stop efforts and her hard work are my sources of motivation when I am in the face of difficulty/ adversity that makes me want to give up. It inspires me to work harder to achieve success. [Những câu này nói về ai cũng được hết cả]. Ngay cả câu hỏi về friends hay relatives hay ai đó thì cũng dùng ideas này.


Collocations: Truly admirable Non-stop efforts Source of motivation In the face of difficulty To achieve


Additionally, she is also an active activist who always tries to make meaningful impacts to the society. She has donated an immense amount of money to a variety of philanthropic organizations and empowered thousands of disadvantaged women/ young people. Undoubtedly, she is a real role model who leads by example.


Collocations: Active activist Meaningful impacts Philanthropic organizations Empower Disadvantaged women Role model Lead by example.


* Những câu hỏi là gặp ở đâu. Nên lấy chủ đề là gặp trong một event. Nếu là người nổi tiếng thì là mình đi nghe chia sẻ. Nếu là bạn bè thì tức là mình cùng đi nghe chia sẻ với nhau.

When I am in the middle of the final exams at the university, which are extremely stressful, I decided to unwind by attending a talk show shared by Mai Kieu Lien/ Sheryl Sandberg.


Collocations: In the middle of the final exams, Which are –> modifier –> cách để tăng điểm Extremely successful Unwind = relax


Nếu là bạn thì có thể nói: We met each other at the talk show. After the first conversation, we found out that we have too many things in common. For example,…

Sau đó, dùng example để nói về 1 chủ đề khác mà mình có high score vocab, ví dụ như là travelling/ reading books.
Recent Posts

See All

Bài tập viết câu tiếng Anh

Hello mọi người Tài liệu này tổng hợp 70 câu trong bài thi CAE (bài thi Advanced - level C1) của Cambridge cho phần Key Word Transformation. Mặc dù bài thi IELTS không có phần thi này nhưng kỹ năng vi

©2018 by IELTS VietAccepted. Proudly created with Wix.com